Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού 59.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% για σύνολο των ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020.

Δείτε παρακάτω τη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού 59.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την προσφορά, όπως αυτή θα προκύψει αποκλειστικά βάσει ποιοτικών κριτηρίων, για το σύνολο των υποχρεώσεων ανάδειξης ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020, για την αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΠ και την απόδοση των Αναπτυξιακών αποτελεσμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Δείτε αναλυτικά την διακήρυξη εδώ