Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% για το έργο : ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δείτε παρακάτω τη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την προσφορά, όπως αυτή θα προκύψει αποκλειστικά βάσει ποιοτικών κριτηρίων, για το σύνολο των υποχρεώσεων ανάδειξης Τεχνοοικονομικού Συμβούλου, για την υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας με την παροχή εξειδικευμένων Νομικών, Τεχνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης για το έργο: “ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ”.

Δείτε αναλυτικά την διακήρυξη εδώ