Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου προσωπικού» του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/ Α΄/31.10.2014).
 5. Την υπ’ αριθμ. 10/23.3.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου με θέμα: «Έγκριση έναρξης της διαδικασίας για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού τριών (3) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και  β΄ Βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών για το 2017 του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Αποκέντρωσης και της σχετικής πρόσκλησης (αριθμ. πρωτ. 3948/06-02-2017)».
 6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 70870/03-04-2017 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Ι.Δ. «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Πελοποννήσου» (η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του φορέα), προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./110/16492/1.8.2017 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου2 της ΠΥΣ: 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», (ΦΕΚ 280 Α), όπως  ισχύει.
 8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10840/04-08-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Πελοποννήσου, με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους».
 9. Τον Κανονισμό Προσωπικού των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 140/Β΄/13.2.1998), ως ισχύει και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1686/02-10-2017 βεβαίωση του Διευθυντή του Π.Τ.Α. Πελοπονήσσου περί κενών θέσεων.
 10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1834/24-10-2017 βεβαίωση του Διευθυντού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
 11. Tην υπ’ αριθμ. 1687/02-10-2017 βεβαίωση του Διευθυντή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου με την τεκμηρίωση πρόσθετων τυπικών προσόντων του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

Δείτε αναλυτικά τις αιτούμενες θέσεις και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα εδώ

Παραρτήματα

 1. Έντυπο Αίτησης
 2. Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ
 3. Ειδικό Παράρτημα – Προσθήκη ΑΜΕΑ