Διαδικασία Πληρωμής

Τα στάδια για την ολοκλήρωση μιας πληρωμής από το Π.Τ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου, είναι τα εξής:

  1. Εισαγωγή Λογαριασμού του έργου στο Π.Τ.Α.
  • Αποστέλλεται ο λογαριασμός πιστοποίησης του εν λόγω έργου από την εκάστοτε Υπηρεσία που το εκτελεί (Διευθύνουσα Υπηρεσία)
  • Εισάγονται τα στοιχεία της εργολαβίας του έργου στο μηχανογραφικό σύστημα του Π.Τ.Α και τα απαιτούμενα στοιχεία του λογαριασμού και στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΠΟΔΕ) από το τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων
  • Γίνεται έλεγχος του φακέλου δικαιολογητικών του εν λόγω λογαριασμού από το τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων
  • Σε περίπτωση εκκρεμοτήτων γίνεται επικοινωνία  με την Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου για τη συμπλήρωση του φακέλου
  1. Εισήγηση από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου

Για έργα συγχρηματοδοτούμενα, μας αποστέλλεται εισηγητικό (επιλεξιμότητα) από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, απευθείας ή μέσω της εκάστοτε Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την σύμφωνη γνώμη της και το επιλέξιμο ποσό πληρωμής του λογαριασμού.

  1. Εντολή Πληρωμής

Πραγματοποιείται έλεγχος του υπολοίπου κατανομής χρηματοδότησης του εν λόγω έργου και δημιουργείται Εντολή Πληρωμής που συνυπογράφουν η Προϊσταμένη του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων (ως εισηγήτρια), ο Διευθυντής και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. (ως διατάκτης).

  1. Επικοινωνία με ανάδοχο

Τηλεφωνική επικοινωνία ή μέσω e-mail με τον ανάδοχο για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής.

  1. Πληρωμή αναδόχου

Μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών πληρωμής από τον ανάδοχο, πραγματοποιείται έλεγχος αυτών από το τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, ενταλματοποιείται η δαπάνη και ολοκληρώνεται η πληρωμή του αναδόχου μέσω ηλεκτρονικής εντολής στο  ΠΣΥΠΠΟΔΕ από τον υπόλογο.

  1. Ενημέρωση της Διεύθυνσης Ανατττυξιακού Σχεδιασμού για ελλείψεις πιστώσεων

 Μετά από συνεννόηση με την Διεύθυνση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, αποστέλλονται οι ελλείψεις πιστώσεων (αν υπάρχουν) των εισερχομένων έργων στο Π.Τ.Α., δηλαδή αποστέλλονται ποιες πιστώσεις απαιτούνται  σε κάθε έργο, προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι πληρωμές τους.