Μελέτες

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ

 1. Αίτηση της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο με την οποία διαβιβάζονται τα δικαιολογητικά πληρωμής, και στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αναδόχου, η αρμόδια Δ.Ο.Υ., το συνολικό ποσό της δαπάνης, καθώς και το καθαρό πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο πληρωμής, με ανάλυση των σχετικών κρατήσεων.
 2. Επισυναπτόμενη κατάσταση των αναγκαίων δικαιολογητικών που τηρούνται από την ίδια. Στην κατάσταση αυτή η υπηρεσία που εκτελεί το έργο αναγράφει τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρεί στο φάκελό της, όπως τη σύμβαση και τυχόν τροποποιήσεις της, απαιτούμενες Ε/Ε, και λοιπές βεβαιώσεις, εντολές και Αποφάσεις της Υπηρεσίας, κ.λ.π.
 3. Επιμετρητικό πινάκιο υπογεγραμμένο από τον ανάδοχο και τον επιβλέποντα.
 4. Λογαριασμός/πιστοποίηση, υπογεγραμμένη κατά σελίδα από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου και τον ανάδοχο, εγκεκριμένη από τον προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
 5. Δήλωση κατανομής αμοιβής όταν πρόκειται για σύμπραξη μελετητικών ομάδων – γραφείων
 6. Βεβαίωση εμπρόθεσμου εργασιών και βεβαίωση επόπτη

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 1. Τιμολόγιο αναδόχου
 2. Αποδεικτικά κρατήσεων 2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ*(σε περίπτωση Γεωλόγου είναι υπέρ ΓΕΩΤΕΕ) με τα ανάλογα χαρτόσημα, 1% υπέρ ΕΜΠ με τα ανάλογα χαρτόσημα, χαρτοσήμανση μελέτης 0,2%
 3. Φορολογική ενημερότητα για φορείς ΠΛΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (για τιμολόγια με καθαρή αξία άνω των 1.500€)
 4. Ασφαλιστική ενημερότητα αναδόχου (για τιμολόγια με καθαρή αξία άνω των 3.000€)
 5. Υπ.δήλωση που να αναφέρεται ότι ο …ος λογαριασμός του έργου «…» δεν έχει εκχωρηθεί/ενεχυριαστεί σε κανένα πιστωτικό ίδρυμα. Σε αντίθετη περίπτωση, υποβάλλεται η σύμβαση εκχώρησης. Στην ίδια υπ. δήλωση θα αναφέρεται υποχρεωτικά και ο τραπεζικός λογαριασμός σε μορφή ΙΒΑΝ όπου θα κατατεθούν τα χρήματα, πρώτος δικαιούχος του οποίου πρέπει να είναι ο ανάδοχος.

Σημείωση: Στα δικαιολογητικά του 1ου λογαριασμού του έργου θα συμπεριλαμβάνεται απαραίτητα και πρωτότυπη βεβαίωση ΙΒΑΝ υπογεγραμμένη από την τράπεζα ή φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου υπογεγραμμένο από τον ανάδοχο

Η παρακράτηση φόρου 4% καθώς και η κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ γίνεται από την υπηρεσία μας.

*Σύμφωνα με το ν.4393/06.06.2016 (Α΄106) καταργήθηκε η κράτηση 2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, μόνο για μελέτες των οποίων η απόφαση κατακύρωσης  είναι μετά τις 06/06/2016 (έναρξη ισχύος του νόμου). Για τις λοιπές μελέτες οι κρατήσεις ισχύουν κανονικά.