Ο.Κ.Ω

Βάσει της ΚΥΑ 134453/23-12-2015 (ΦΕΚ Β’ / 2857/28-12-2015)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ

  1. Αίτηση της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο, με την οποία διαβιβάζονται τα δικαιολογητικά πληρωμής.
  2. Επισυναπτόμενη κατάσταση των αναγκαίων δικαιολογητικών που τηρούνται από την ίδια. Στην κατάσταση αυτή η υπηρεσία, που εκτελεί το έργο, αναγράφει τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρεί στο φάκελό της, όπως απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση της δαπάνης , τη σύμβαση, κλπ.  με αναγραφόμενους τους κωδικούς ΑΔΑ και ΑΔΑΜ όπου υπάρχουν.
  3. Αναλυτικός προϋπολογισμός της σχετικής δαπάνης