Προμήθειες

Βάσει της ΚΥΑ 134453/23-12-2015 (ΦΕΚ Β’ / 2857/28-12-2015)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ

Πληρωμή λογαριασμών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών:

 1. Τμηματικές πληρωμές και αποπληρωμή
  • Αίτηση της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο με την οποία διαβιβάζονται τα δικαιολογητικά πληρωμής, και στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αναδόχου, η αρμόδια Δ.Ο.Υ., το συνολικό ποσό της δαπάνης, καθώς και το καθαρό πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο πληρωμής, με ανάλυση των σχετικών κρατήσεων.
  • Επισυναπτόμενη κατάσταση των αναγκαίων δικαιολογητικών που τηρούνται από την ίδια. Στην κατάσταση αυτή η υπηρεσία που εκτελεί το έργο αναγράφει τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρεί στο φάκελό της, όπως στην πρώτη πληρωμή ή προκαταβολή, όλα τα στοιχεία του φακέλου που τηρεί η υπηρεσία για την ανάθεση της σύμβασης, τη σύμβαση και τυχόν τροποποιήσεις της, την Ε/Ε καλής εκτέλεσης, και λοιπές βεβαιώσεις ή λογαριασμούς της διευθύνουσας υπηρεσίας, κ.λ.π.
  • Πρωτόκολλο ή πρακτικό οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της οικείας επιτροπής ή λογαριασμός/πιστοποίηση, με συνοπτική και αναλυτική επιμέτρηση υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου και τον ανάδοχο, εγκεκριμένη από τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας, όπου απαιτείται.
 1. Προκαταβολή, εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση.
  • Αίτηση της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο με την οποία διαβιβάζονται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία τα δικαιολογητικά πληρωμής.
  • Επισυναπτόμενη κατάσταση των αναγκαίων δικαιολογητικών που τηρούνται από την ίδια. Στην κατάσταση αυτή η υπηρεσία που εκτελεί το έργο αναγράφει τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρεί στο φάκελό της κατά περίπτωση, όπως την αίτηση του αναδόχου, τα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής και ότι συμπληρωματικό στοιχείο προβλέπεται στη σύμβαση.
  • Αντίγραφο της εγγυητικής επιστολής που χρησιμοποιείται για την εκταμίευση της προκαταβολής.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ

 1. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αναδόχου
 2. Φορολογική ενημερότητα για φορείς ΠΛΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (για τιμολόγια με καθαρή αξία άνω των 1.500€)
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα εταιρείας (για τιμολόγια με καθαρή αξία άνω των 3.000€)
 4. Υπ.δήλωση που να αναφέρεται ότι ο …ος λογαριασμός του έργου «…» δεν έχει εκχωρηθεί/ενεχυριαστεί σε κανένα πιστωτικό ίδρυμα. Σε αντίθετη περίπτωση, υποβάλλεται η σύμβαση εκχώρησης. Στην ίδια υπ.δήλωση θα αναφέρεται υποχρεωτικά και ο τραπεζικός λογαριασμός σε μορφή ΙΒΑΝ όπου θα κατατεθούν τα χρήματα, πρώτος δικαιούχος του οποίου πρέπει να είναι ο ανάδοχος.

Σημείωση: Στα δικαιολογητικά του 1ου λογαριασμού του έργου θα συμπεριλαμβάνεται απαραίτητα και πρωτότυπη βεβαίωση ΙΒΑΝ υπογεγραμμένη από την τράπεζα ή φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου υπογεγραμμένο από τον ανάδοχο

Στην περίπτωση προκαταβολής:

 1. πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης πτώχευσης
 2. Υπ.δήλωση που να αναφέρεται ότι ο …ος λογαριασμός του έργου «…» δεν έχει εκχωρηθεί/ενεχυριαστεί σε κανένα πιστωτικό ίδρυμα. Σε αντίθετη περίπτωση, υποβάλλεται η σύμβαση εκχώρησης. Στην ίδια υπ. δήλωση θα αναφέρεται υποχρεωτικά και ο τραπεζικός λογαριασμός σε μορφή ΙΒΑΝ όπου θα κατατεθούν τα χρήματα, πρώτος δικαιούχος του οποίου πρέπει να είναι ο ανάδοχος, και θα συνοδεύεται απαραίτητα και από  πρωτότυπη βεβαίωση ΙΒΑΝ υπογεγραμμένη από την τράπεζα ή φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου υπογεγραμμένο από τον ανάδοχο
 3. Αποδεικτικό είσπραξης της προκαταβολής

Η παρακράτηση φόρου 4% ή 8% ή 20%  καθώς και η κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ γίνεται από την υπηρεσία μας.