Τεχνικά Έργα

Βάσει της ΚΥΑ 134453/23-12-2015 (ΦΕΚ Β’ / 2857/28-12-2015)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ

 1. Αίτηση της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο με την οποία διαβιβάζονται στo Π.Τ.Α. τα δικαιολογητικά πληρωμής και στην οποία αναγράφονται :

α) το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αναδόχου,

β) η αρμόδια Δ.Ο.Υ.,

γ)   το συνολικό ποσό της δαπάνης, καθώς και το καθαρό πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο πληρωμής, με ανάλυση των σχετικών κρατήσεων.

 1. Επισυναπτόμενη κατάσταση των αναγκαίων δικαιολογητικών που τηρούνται από την ίδια την Υπηρεσία. Στην κατάσταση αυτή η υπηρεσία που εκτελεί το έργο αναγράφει:

α) στον πρώτο λογαριασμό τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρεί στο φάκελό της για την ανάθεση της σύμβασης, τη σύμβαση, την εγγυητική επιστολή (Ε/Ε) καλής εκτέλεσης, την αναγγελία στο ΙΚΑ περί έναρξης εργασιών αναδόχου, τα επιμετρητικά σχέδια, τυχόν πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών και λοιπές βεβαιώσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, κ.λ.π.

β) στους επόμενους μετά τον πρώτο λογαριασμό αναγράφεται επιπρόσθετα η ύπαρξη τυχόν ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασιών (ΑΠΕ), καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή των συμβατικών δεδομένων του έργου (παρατάσεις προθεσμίας, συμπληρωματικές συμβάσεις κ.λπ.) καθώς και τυχόν υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές,

γ)   στον προτελικό λογαριασμό, το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής (και την Απόφαση έγκρισης του) και

δ) στον τελικό λογαριασμό, το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (και την Απόφαση έγκρισης του)

Για την διευκόλυνση του ελέγχου του φακέλου των εν λόγω λογαριασμών θα πρέπει:

ι)       σε όλα τα αναγραφόμενα στοιχεία της ανωτέρω αναφερόμενης κατάστασης να καταγράφεται και ο αριθμός ΑΔΑ και ΑΔΑΜ (όπου υπάρχει)

ιι)     να επισυνάπτεται σε φωτοαντίγραφο ο προϋπολογισμός του έργου, η προσφορά του αναδόχου, τυχόν ΑΠΕ.

 1. Λογαριασμός/πιστοποίηση, με συνοπτική και αναλυτική επιμέτρηση υπογεγραμμένη κατά σελίδα από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου και τον ανάδοχο, εγκεκριμένη από τον προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Στις περιπτώσεις που στον υποβαλλόμενο λογαριασμό έργου αιτείται και πληρωμή για βλάβες από ανωτέρα βία προσκομίζονται επιπλέον τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Στην επισυναπτόμενη κατάσταση των αναγκαίων δικαιολογητικών αναγράφονται τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρεί στο φάκελό της, όπως τη δήλωση του αναδόχου (περιγραφή της αιτίας – ανωτέρα βία, αίτημα αποζημίωσης για αποκατάσταση), το πρωτόκολλο διαπίστωσης για το είδος και το ποσό των ζημιών, την αιτία, την απαιτούμενη δαπάνη για επανόρθωση κ.λπ. και την απόφαση αρμοδίου οργάνου για την έγκρισή του
 2. Πιστοποίηση εκτέλεσης εργασιών
 3. Βεβαίωση περί μη ύπαρξης ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην εργολαβία καθώς και αναλυτική τεκμηρίωση περί της μη κάλυψης του κινδύνου από τυχόν υπάρχον ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Στις περιπτώσεις που στον υποβαλλόμενο λογαριασμό έργου αιτείται και πληρωμή για απολογιστικές εργασίες προσκομίζονται επιπλέον τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Στην επισυναπτόμενη κατάσταση των αναγκαίων δικαιολογητικών αναγράφονται τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρεί στο φάκελό της όπως την απόφαση της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο, η οποία δικαιολογεί την ανάγκη εκτέλεσης των απολογιστικών εργασιών και καθορίζει το είδος και την έκταση αυτών και την απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στην οποία θα αναγράφεται το προς διάθεση ποσό για την εκτέλεση των εργασιών απολογιστικά, το είδος εργασιών και η χρονολογία περαίωσης αυτών, συγκεντρωτική κατάσταση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν με τα παραστατικά στοιχεία (προμήθειες, ημερομίσθια κλπ) και την επιμέτρηση των απολογιστικών εργασιών που εκτελέστηκαν.
 2. Πρωτόκολλο παραλαβής των εργασιών που εκτελέσθηκαν και την απόφαση έγκρισης του.

Σημείωση: για συγχρηματοδοτούμενα έργα να επισυνάπτεται βεβαίωση επιλεξιμότητας της δαπάνης του εκάστοτε λογαριασμού πιστοποίησης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 1. Τιμολόγιο αναδόχου
 2. Αποδεικτικά κρατήσεων 0,5% υπέρ ΕΜΠ*, 0,2% και 0,6% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ με τα ανάλογα χαρτόσημα
 3. Φορολογική ενημερότητα για φορείς ΠΛΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (για τιμολόγια με καθαρή αξία άνω των 1.500€)
 4. Ασφαλιστική ενημερότητα έργου
 5. Ασφαλιστική ενημερότητα εταιρείας ή κοινοπραξίας (για τιμολόγια με καθαρή αξία άνω των 3.000€)
 6. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) στελεχών
 7. Υπ.δήλωση για την απόδοση του ΦΠΑ
 8. Υπ.δήλωση που να αναφέρεται ότι ο …ος λογαριασμός του έργου «…» δεν έχει εκχωρηθεί/ενεχυριαστεί σε κανένα πιστωτικό ίδρυμα. Σε αντίθετη περίπτωση, υποβάλλεται η σύμβαση εκχώρησης. Στην ίδια υπ.δήλωση θα αναφέρεται υποχρεωτικά και ο τραπεζικός λογαριασμός σε μορφή ΙΒΑΝ όπου θα κατατεθούν τα χρήματα, πρώτος δικαιούχος του οποίου πρέπει να είναι ο ανάδοχος.

Σημείωση: Στα δικαιολογητικά του 1ου λογαριασμού του έργου θα συμπεριλαμβάνεται απαραίτητα και πρωτότυπη βεβαίωση ΙΒΑΝ υπογεγραμμένη από την τράπεζα ή φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου υπογεγραμμένο από τον ανάδοχο

Η παρακράτηση φόρου 3% καθώς και η κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ γίνεται από την υπηρεσία μας.

 *Σύμφωνα με το ν.4254/2014 (Α΄85) έχει καταργηθεί η κράτηση 1% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ. Δε γίνεται αναφορά στο 0,5% υπέρ ΕΜΠ, το οποίο – μέχρι να βγει αντίστοιχη εγκύκλιος – θα πρέπει να αποδίδεται στο ΕΤΑΑ ή σε τράπεζα που έχει διαχωρίσει τον κωδικό αυτό (π.χ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,ATTICA BANK) ή εναλλακτικά στη ΔΟΥ στον ΚΑΕ 82153 και χαρτόσημο 2% επί της κράτησης (ΚΑΕ1229) και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% (ΚΑΕ1228)