Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% για “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΠΕΡΟΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ”.

Δείτε παρακάτω τη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την προσφορά, όπως αυτή θα προκύψει αποκλειστικά βάσει ποιοτικών κριτηρίων, για την ανάδειξη συμβούλου για το έργο “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ”.

Δείτε αναλυτικά την διακήρυξη εδώ