Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού προϋπολογισμού για την προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος.

Δείτε παρακάτω τη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος, για τις υπηρεσιακές ανάγκες του Προέδρου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και προϋπολογισθείσα δαπάνη 45.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Δείτε αναλυτικά την διακήρυξη εδώ