Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού προϋπολογισμού για την προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος.

Δείτε παρακάτω τη Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος, για τις υπηρεσιακές ανάγκες του Προέδρου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και προϋπολογισθείσα δαπάνη 45.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Περισσότερα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού προϋπολογισμού για την προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος.

Δείτε παρακάτω τη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος, για τις υπηρεσιακές ανάγκες του Προέδρου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και προϋπολογισθείσα δαπάνη 45.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Περισσότερα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% για “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΠΕΡΟΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ”.

Δείτε παρακάτω τη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την προσφορά, όπως αυτή θα προκύψει αποκλειστικά βάσει ποιοτικών κριτηρίων, για την ανάδειξη συμβούλου για το έργο “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ”. Δείτε αναλυτικά την Περισσότερα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού 59.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% για σύνολο των ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020.

Δείτε παρακάτω τη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού 59.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την προσφορά, όπως αυτή θα προκύψει αποκλειστικά βάσει ποιοτικών κριτηρίων, για το σύνολο των υποχρεώσεων ανάδειξης ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020, για την αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΠ και την απόδοση των Αναπτυξιακών αποτελεσμάτων Περισσότερα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% για το έργο : ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δείτε παρακάτω τη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την προσφορά, όπως αυτή θα προκύψει αποκλειστικά βάσει ποιοτικών κριτηρίων, για το σύνολο των υποχρεώσεων ανάδειξης Τεχνοοικονομικού Συμβούλου, για την υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας με την παροχή εξειδικευμένων Νομικών, Τεχνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης για το έργο: “ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ”. Περισσότερα

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη. Περισσότερα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη με ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, βάσει της ΣΜΕ 1/2016

Δείτε παρακάτω τους Πίνακες των αποτελεσμάτων που αφορούν στην Υπ΄Αρίθμ ΣΜΕ 1/2016 για τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ,ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού Κωδ.Θέσης 201 και ΠΕ Γαλλικής ή Αγγλικής Φιλολογίας, Κωδ. Θέσης 202. Περισσότερα