Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υπ’ Αρίθμ. ΣΜΕ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου Έχοντας υπόψη: Το ν.2218/94 άρθρα 53 – 56 – Ίδρυση Π.Τ.Α. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης αριθμ. απόφασης 2141/22-1- 1998 (ΦΕΚ 78Β’/4-2-1998 και ΦΕΚ 286Β’/24-3-1998) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τον Κανονισμό Προσωπικού των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης αριθμ. Απόφασης 4683/9-2-1998 (ΦΕΚ 140Β’/18-2-1998), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τις διατάξεις του Περισσότερα

Περίληψη της υπ΄αρίθμ ΣΟΧ 1/2016 για τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Πελοποννήσου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ /Φ.ΕΓΚΡ./82/13969/14.6.2016 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Περισσότερα