Περίληψη της υπ΄αρίθμ ΣΟΧ 1/2016 για τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Πελοποννήσου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ /Φ.ΕΓΚΡ./82/13969/14.6.2016 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α) και τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31.10.2014), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη Ν. Αρκαδίας. Δείτε αναλυτικά τις αιτούμενες θέσεις και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα εδώdownload full film T2 Trainspotting