Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υπ’ Αρίθμ. ΣΜΕ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου

Έχοντας υπόψη:

 1. Το ν.2218/94 άρθρα 53 – 56 – Ίδρυση Π.Τ.Α.
 2. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης αριθμ. απόφασης 2141/22-1- 1998 (ΦΕΚ 78Β’/4-2-1998 και ΦΕΚ 286Β’/24-3-1998) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τον Κανονισμό Προσωπικού των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης αριθμ. Απόφασης 4683/9-2-1998 (ΦΕΚ 140Β’/18-2-1998), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014.
 6. Την από κοινού υπογεγραμμένη Συμφωνία Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης 2013- 2017 (Proposal 029) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Την 210/15-06-2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου Europe Direct στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου
 8. Τις υπ’ αριθμ. 27, 28 και 29/27-06-2016 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΠΤΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως τροποποιήθηκαν με τις 37 και 38/10-10-2016 όμοιες, και συγκεκριμένα την 38/10-10-2016 απόφαση με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου δυο (2) ατόμων στο πλαίσιο του έργου ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT (Συγχρηματοδοτούμενη Πράξη)
 9. Τον Προϋπολογισμό του ΠΤΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου έτους 2016
 10. Τις ανάγκες του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Πελοποννήσου – EUROPE DIRECT.
 11. Tην υπ΄αριθμ.1492/25-10-2016 βεβαίωση από το ΠΤΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου  περί ύπαρξης πιστώσεων για τη σύναψη Σ.Μ.Ε. στο πλαίσιο του έργου «Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Πελοποννήσου – EUROPE DIRECT».

Ανακοινώνει:

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δυο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο της λειτουργίας του κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct, που εδρεύει στην Τρίπολη και το Ναύπλιο με αντικείμενο την υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου: «Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Πελοποννήσου – EUROPE DIRECT κατά την περίοδο 2013-2017» συνολικής διάρκειας έως 31/12/2017.

Δείτε αναλυτικά τις αιτούμενες θέσεις και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα εδώ

Παραρτήματα

 1. Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)
 2. Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας
 3. Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ
 4. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, Για Απασχόληση Με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου