Το Θεσμικό/Νομοθετικό Πλαίσιο που διέπει τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης αποτελείται από :