Βάσει της ΚΥΑ 134453/23-12-2015 (ΦΕΚ Β’ / 2857/28-12-2015)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ

Πληρωμή λογαριασμών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών:

  1. Τμηματικές πληρωμές και αποπληρωμή
  1. Προκαταβολή, εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ

  1. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αναδόχου
  2. Φορολογική ενημερότητα για φορείς ΠΛΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (για τιμολόγια με καθαρή αξία άνω των 1.500€)
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα εταιρείας (για τιμολόγια με καθαρή αξία άνω των 3.000€)
  4. Υπ.δήλωση που να αναφέρεται ότι ο …ος λογαριασμός του έργου «…» δεν έχει εκχωρηθεί/ενεχυριαστεί σε κανένα πιστωτικό ίδρυμα. Σε αντίθετη περίπτωση, υποβάλλεται η σύμβαση εκχώρησης. Στην ίδια υπ.δήλωση θα αναφέρεται υποχρεωτικά και ο τραπεζικός λογαριασμός σε μορφή ΙΒΑΝ όπου θα κατατεθούν τα χρήματα, πρώτος δικαιούχος του οποίου πρέπει να είναι ο ανάδοχος.

Σημείωση: Στα δικαιολογητικά του 1ου λογαριασμού του έργου θα συμπεριλαμβάνεται απαραίτητα και πρωτότυπη βεβαίωση ΙΒΑΝ υπογεγραμμένη από την τράπεζα ή φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου υπογεγραμμένο από τον ανάδοχο

Στην περίπτωση προκαταβολής:

  1. πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης πτώχευσης
  2. Υπ.δήλωση που να αναφέρεται ότι ο …ος λογαριασμός του έργου «…» δεν έχει εκχωρηθεί/ενεχυριαστεί σε κανένα πιστωτικό ίδρυμα. Σε αντίθετη περίπτωση, υποβάλλεται η σύμβαση εκχώρησης. Στην ίδια υπ. δήλωση θα αναφέρεται υποχρεωτικά και ο τραπεζικός λογαριασμός σε μορφή ΙΒΑΝ όπου θα κατατεθούν τα χρήματα, πρώτος δικαιούχος του οποίου πρέπει να είναι ο ανάδοχος, και θα συνοδεύεται απαραίτητα και από  πρωτότυπη βεβαίωση ΙΒΑΝ υπογεγραμμένη από την τράπεζα ή φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου υπογεγραμμένο από τον ανάδοχο
  3. Αποδεικτικό είσπραξης της προκαταβολής

Η παρακράτηση φόρου 4% ή 8% ή 20%  καθώς και η κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ γίνεται από την υπηρεσία μας.